SheIsMom Press Release

She Is Mom - the new business platform for women


If for some businesses the pandemic meant putting the lock on the door, for others, it was the right time to implement some extraordinary ideas. This is precisely what happened with the She Is Mom platform.

Dedicated exclusively to women, the platform aims to offer, above all, the chance for new mothers to easily reintegrate into the workplace after a period of absence corresponding to post-natal leave. But the platform is much more than that. On the one hand, it is a way to connect companies directly with people looking for a job. On the other hand, it provides members with significant business and education resources.

It has soon become a virtual meeting place for entrepreneurs, mentors, specialists in various fields, employees, or people looking for their way from a professional point of view.

"First of all, She Is Mom is a business I strongly believe in, started awkwardly but launched out of a great desire to bring substantial changes, both in perception and mentality in the labor market in our country.

The platform aims to restore motivation and energy, to make available to women significant resources on financial and entrepreneurship education. Basically, it is an active community in which women can find themselves from a professional point of view and which they can always turn to”, says Alexandra Micu, the founder of the platform.


The young entrepreneur, with more than 15 years of experience in recruitment, has often discovered the challenges that new mothers face when they want to return to work, the perception of employers regarding a more flexible program to adapt to their needs and to accept people who have taken a break in their professional life for about 2 years.

Starting from this information and more and more common situations, Alexandra took a step forward, forming a professional community based on support, mentoring, educational resources in as many fields as possible.

The pandemic played an extremely important role in starting this bold project because it forced certain businesses to digitize faster than they would have done under normal conditions www.sheismomclub.com and to force employers to have a new perspective on the working remote, a fact difficult to understand and accepted by many companies in 2019, for example.


For the current year, the founder aims to attract investors who believe in the idea with the same strength as her, needing calculations of about 300,000 Euros to take the community and the platform to the next level, turning it into an interactive and original place.

Currently, it operates only on the Romanian market, but it wants a development outside the country, offering women worldwide access to essential resources, courses, and workshops, access to mentors with various specializations, and many other benefits.


She Is Mom currently has over 3,000 members in its portfolio, over 50 mentors, and over 30 benefits, and recently its interface has changed, becoming much more intuitive and easy to use. The main focus in the next period is to increase awareness so that more and more women find a place in the platform for professional development.
She Is Mom – noua platformă business pentru femei

Dacă pentru unele business-uri pandemia a însemnat punerea lacătului pe ușă, pentru altele a reprezentat momentul oportun implementării unor idei extraordinare. Exact așa s-a întâmplat și în cazul platformei She Is Mom.

Dedicată în exclusivitate femeilor din toate mediile sociale, platforma dorește să ofere, cu precădere, șansa proaspetelor mame de a se reintegra ușor în câmpul muncii după o perioadă de absentare corespunzătoare concediului post-natal. Însă platforma este mult mai mult de atât. Pe de-o parte este o modalitate de a pune în legătură directă companiile cu oamenii ce se află în căutarea unui jos iar pe de altă parte, un loc care pune la dispoziția membrilor resurse importante de business și educație.

Aceasta a devenit în scurt timp de la lansare un spațiu virtual de întâlnire între antreprenori, mentori, specialiști în varii domenii, angajați sau persoane care își caută drumul din punct de vedere profesional.

“Înainte de orice, She Is Mom este un business în care cred cu tărie, început cu stângăcie însă lansat dintr-o dorință fantastică de a aduce schimbări substanțiale, atât de percepție cât și de mentalitate pe piața muncii din țara noastră.

Prin intermediul platformei se dorește redarea motivației și a energiei, punerea la dispoziția doamnelor și domnișoarelor a unor resurse foarte importante privind educația financiară și antreprenorială. Practic, este o comunitate activă în care femeile se pot regăsi din punct de vedere profesional și la care pot apela întotdeauna”, spune Alexandra Micu, fondatoarea platformei.


Tânăra antreprenoare, cu o experiență în recrutare de peste 15 ani, a descoperit deseori provocările cu care se confruntau proaspetele mămici atunci când doreau să se întoarcă în câmpul muncii, percepția angajatorilor vis-a-vis de un program cu mai multă flexibilitate pentru a se adapta nevoilor acestora și de acceptare a unor persoane care au făcut o pauză în viața profesională de aproximativ 2 ani.

Plecând de la aceste informații și situații tot mai des întâlnite, Alexandra a făcut un pas înainte, formând o comunitate profesională bazată pe sprijin, mentorat, resurse educaționale din cât mai multe domenii.

Pandemia a jucat un rol extrem de important în demararea acestui proiect îndrăzneț deoarece a obligat anumite business-uri să se digitalizeze mai repede decât ar fi făcut-o în condiții obișnuite www.sheismomclub.comși de a forța angajatorii să aibă o nouă perspectivă a lucrului remote, fapt greu înțeles și acceptat de multe companii în anul 2019, spre exemplu.


Pentru anul în curs, fondatoarea își propune atragerea unor investitori care să creadă în idee cu aceeași tărie ca și ea, având nevoie în urma unor calcule realizate de aproximativ 300.000 Euro pentru a duce comunitatea și platforma la următorul nivel, transformând-o într-un loc interactiv și original.

Momentan, aceasta activează doar pe piața din România, însă se dorește o dezvoltare și în afara granițelor țării, oferind femeilor din toată lumea acces la resurse importante, cursuri și workshopuri, acces la mentori cu diverse specializări dar și o mulțime de alte beneficii.


În prezent She Is Mom are în portofoliu peste 3000 de membri, peste 50 de mentori și peste 30 de beneficii și, de curând, interfața acesteia a fost schimbată, devenind mult mai intuitivă și ușor de folosit. Focusul principal în următoare perioadă este creșterea nivelului de awareness pentru ca tot mai multe femei să găsească în platformă un loc pentru dezvoltarea profesională.